Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Programy studiów

Programy Studiów:

INFORMATYKA - studia inżynierskie (siedem semestrów):

Studia I stopnia na kierunku Informatyka uruchomiono zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.07.2001 r. nadającą uprawnienia do prowadzenia kierunku. Obecnie kierunek realizowany jest na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych.

 Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka posiada przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktyczne z zakresu informatyki. Charakteryzuje się umiejętnością rozwiązywania problemów wymagających zaangażowania metod naukowych wspartych nowoczesnymi technikami. Zna zasady organizacji i funkcjonowania systemów komputerowych obejmujących sprzęt i oprogramowanie. Dzięki dużej liczbie zajęć laboratoryjnych i projektowych absolwent tego kierunku dysponuje dobrym przygotowaniem praktycznym i może podjąć pracę na stanowiskach mających w swoim zakresie: projektowanie, wytwarzanie, utrzymanie bądź dystrybucję narzędzi i systemów informatycznych.

Kształcenie na kierunku Informatyka jest procesem dynamicznym. Zmienność tego procesu warunkują przede wszystkim potrzeby naszych studentów jak i potrzeby otoczenia. Dlatego w konstrukcji programów oraz treści kształcenia na kierunku Informatyka w istotnej mierze został  uwzględniany głos przedstawicieli studentów i pracodawców.

Studia trwają  7 semestrów.

Zajęcia odbywają się w dwóch trybach: stacjonarnym : od poniedziałku do piątku oraz w trybie niestacjonarnych: w piątki, soboty i niedziele.

Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera.

PDFEfekty kształcenia_Informatyka_2018_19_profil_PRAKTYCZNY_BIP.pdf
PDFProgram_studiów_INFORMATYKA_2018_19_BIP.pdf

 

ZARZĄDZANIE - studia I stopnia (6 semestrów)

Kierunek studiów Zarządzanie należy do obszaru nauk społecznych. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na kierunku Zarządzanie odwołują się do fundamentalnej dyscyplinarny tego dla kierunku, jakimi są nauki o zarządzaniu, a także do dyscyplin pokrewnych, takich jak ekonomia, finanse, prawo, psychologia, socjologia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie uzyskuje wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym i społecznym. Jest przygotowany do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent potrafi stosować narzędzia i techniki pozwalające na szybkie zdobywanie potrzebnych informacji oraz ich przetwarzanie i wykorzystywanie w procesach zarządzania posługując się technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi. Umożliwia to jednocześnie stałe aktualizowanie i poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach.

DOCTABELA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH.doc
XLSXZarz_2018-19.xlsx
XLSZARZĄDZANIE_II st_I_profil prakt_wer ostat_05_2019.xls

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia inżynierskie (siedem semestrów):

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest specjalistą nowego typu, który potrafi łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Posiada on gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie wybranego działu inżynierii produkcji do projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, potrafi analizować, oceniać oraz dokonywać wyboru technik i technologii produkcji, umie zarządzać inwestycjami rzeczowymi. Wiedzę i umiejętności inżynierskie łączy z gruntowną wiedzą; z zakresu nauk makro- i mikroekonomii, nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem i organizacji produkcji. Umie zarządzać kosztami, finansami i kapitałem, posiada wiedzę w zakresie doboru i szkolenia personelu, marketingu i  logistyki oraz zarządzania jakością. Potrafi formułować zadania w zakresie technologii zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Jest także zapoznany z elementami prawa, administracji gospodarczej oraz nauk o człowieku i jego pracy.

Absolwent potrafi zarządzać procesami w wybranym zakresie inżynierii produkcji, organizować, kierować i koordynować pracę zespołów pracowniczych, współdziałać w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych, pracować w zespołach doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Umie biegle posługiwać się współczesnymi narzędziami komunikowania się i przekazywania informacji, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, ma opanowaną znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych samorządów administracji lokalnej, w których  wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne

XLSZiIP_2018_2019_I rok_profil praktyczny_05.09.2018.ost.xls