Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia i misja

Podstawy prawne funkcjonowania uczelni

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego jest uczelnią niepubliczną utworzoną przez Olsztyńskie Towarzystwo Gospodarcze (OTG) na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-1-0145-111/TMB/96 z dnia 10.06.1996 r. i wpisana do rejestru pod liczbą porządkową 91. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm). Obecnie funkcję założyciela pełni Instytut Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Misją Uczelni jest:

 1. Przekazywanie kompetencji niezbędnych do realizacji życiowych aspiracji w warunkach globalnej gospodarki opartej na wiedzy z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania na rynkach pracy w Polsce i poza jej granicami.

 2. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji, działania w harmonii, równowagi i poszanowaniu środowiska naturalnego.

 3. Promowanie postaw przedsiębiorczości umożliwiających aktywny udział w realizacji programów rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w UE.

 4. Rozwój Uczelni Zawodowej poprzez realizację studiów o profilu praktycznym przygotowujących absolwentów do efektywnego i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy w rozwijających się dziedzinach gospodarki.

Uczelnia realizuje swoją misję poprzez:

 1. prowadzenie studiów, studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
 2. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej,
 3. organizowanie przedsięwzięć, takich jak np.: seminaria, konferencje, kongresy, kampanie informacyjne i inne,
 4. prowadzenie szkół, przedszkoli i innych placówek na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty,
 5. działalność konsultingową, doradztwo personalne i pośrednictwo pracy.

Uczelnia prowadząc swoją działalność realizuje następujące cele:

 1. dostarczanie usług edukacyjnych i innych usług oraz produktów na możliwie najwyższym poziomie,
 2. upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki oraz aktywne uczestnictwo w ich wdrażaniu do praktyki społeczno-gospodarczej,
 3. informowanie, również w formie reklamy, o usługach i produktach Uczelni,
 4. rozwój i dostosowywanie do potrzeb rynku oferty usług i produktów Uczelni,
 5. rozwój infrastruktury Uczelni umożliwiający realizację misji,
 6. zapewnienie studentom i innym usługobiorcom odpowiednich warunków umożliwiających optymalne korzystanie z usług Uczelni,
 7. inicjowanie a następnie wspieranie wszelkich form aktywności środowiskowej studentów, absolwentów i pozostałych usługobiorców,
 8. kształtowanie wśród pracowników, współpracowników oraz studentów i innych usługobiorców wrażliwości i społecznej odpowiedzialności w duchu poszanowania dla godności osoby ludzkiej, wartości etycznych i obowiązującego prawa,
 9. kultywowanie, upowszechnianie i wzbogacanie tradycji akademickiej,
 10. realizacja wszelkich projektów społecznie użytecznych służących realizacji celów i zadań Uczelni i pozyskiwanie na te przedsięwzięcia środków publicznych, w tym funduszy UE,
 11. stała troska o jakość świadczonych usług i dostarczanych produktów poprzez wdrażanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania,
 12. rozwój kompetencji pracowników i współpracowników oraz podejmowanie działań wzmacniających ich zaangażowanie w realizację misji Uczelni.

                                                                           PDFStrategia WSIiZ 2022_2026.pdf (1,84MB)