Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023

Zapraszamy na pierwszy rok studiów  w „Kotarbińskim. Ruszyła rekrutacja  na rok akademicki 2022/2023. Oferujemy programy kształcenia praktycznego na poziomie studiów I i II stopnia oraz studiów inżynierskich, zapewniające zdobycie atrakcyjnej wiedzy oraz umiejętności. Na naszą ofertę składają się dobrze znane i sprawdzone kierunki, uzupełnione o nowe specjalności, na które zgłaszają zapotrzebowanie pracodawcy  i specjaliści rynku pracy. Uczysz się tego co realnie wykorzystasz w przyszłości. Rekrutacja potrwa do 30 października  2022 roku. Prowadzimy też nabór na studia podyplomowe na 38 specjalnościach. 

Serdecznie Zapraszamy

Kierownik Biura Rekrutacji

mgr Dominika Małachowska
tel. 663 737 857
 

STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE​

ZASADY REKRUTACJI

 1. Przyjęcie do Uczelni na studia I stopnia w systemie niestacjonarnym na kierunki o profilu praktycznym: zarządzanie, rachunkowość i administracja kadrowo-płacowa, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 2. O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.
 3. Rekrutacja na studia odbywa się w formie elektronicznej, zwanej IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 4.  Dokumenty związane z przyjęciem na studia:
 • kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
 • zdjęcie  (kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, jpg), wczytane do systemu,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia studiów – od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji – zaświadczenie można dostarczyć w terminie późniejszym,
 • orzeczenie lekarskie o ewentualnej niepełnosprawności do uzyskania specjalnych przywilejów,
 • potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej i za legitymację elektroniczną,
 • Obywatel kraju UE, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać się o przyjęcie na studia, dołączając do zagranicznego świadectwa dojrzałości jego polskie tłumaczenie oraz nostryfikację dokonaną przez Kuratorium Oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

Rejestracja internetowa na studia trwa w terminach:

I termin: 01 czerwca – 31 lipca 2022 r.

II termin: 03 sierpnia – 16 września 2022 r.

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia I stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunki: zarządzanie, informatyka. Szczegóły postępowania określa Procedura potwierdzania efektów uczenia się.

 2. Osoby, które przyjęte zostaną do uczelni na studia I stopnia na podstawie Procedury potwierdzania efektów uczenia się zostaną włączone do regularnego trybu studiów i zwolnione z realizacji przedmiotów zajęć, dla których efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się.

 3. Przystąpienie do Procedury potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza. Wysokość opłat określa Tabela Opłat obowiązująca w Uczelni.

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2022/2023)

Rodzaj opłaty

Kwota w zł

Opłata administracyjna (w tym 85 zł opłaty rekrutacyjnej)

185

Elektroniczna legitymacja studencka (zgodnie z rozp. MNiSW)

22

OPŁATY NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000

Bank BZ WBK O/Olsztyn

 w tytule należy wpisać  TYLKO Nazwisko i imię 

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej (185 zł).

Opłata za postępowanie związane z „Procedurą potwierdzania efektów uczenia się (PEU)

Rodzaj opłaty

Kwota w zł

Opłata jednorazowa (administracyjna) za przeprowadzenie Procedury PEU, niezależna od liczby przedmiotów, o których uznanie ubiega się kandydat, wpłacana w momencie składania wniosku

o potwierdzenie efektów uczenia się.

200

Opłata zmienna za potwierdzenie efektów uczenia się, zależna od ilości punktów ECTS, o których uznanie ubiega się kandydat, uiszczana w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot.

100 za punkt ECTS

 

Kontakt

studia I i II stopnia

Godziny pracy: pn-pt 9.00-15.00

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f,

pok. 310 (II piętro)

tel.: 663 737 857

mail: 

Kontakt  studia podyplomowe

Godziny pracy: pn-pt 9.00-15.00

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f,

pok. 404/4, (III piętro, obok windy)
kom. 667 737 817

kom. 663 737 857

mail: 

Zapraszamy na stronę www:

http://owsiiz.edu.pl/rekrutacja/